Konferencja "Instytucje w teorii i praktyce, Przeszłość – teraźniejszość - przyszłość", UE w Poznaniu, UE we Wrocławiu, UMK w Toruniu, Poznań 25-26.09.2019 r., bez wystąpienia.

Konferencja „Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa może być modelem dla Unii Europejskiej?”, wystąpienie: Model Społecznej Gospodarki Rynkowej z perspektywy rynku pracy w Niemczech i w Polsce, Instytut Zachodni, Poznań, 01.04.2019.

Konferencja, Беларусь в контексте интеграционных процессов в странах Восточной и Центральной Европы, Wilno, 30.11-2.12.2018, Fundacja Konrada Adenauera, wystąpienie: Problems and prospects for the development of the Polish economy in the context of European integration

Kopernikańskie Seminarium Społeczna Gospodarka Rynkowa, 23.11.2018, PTE Toruń, WNEiZ UMK, Fundacja Konrada Adenauera, wystąpienie pt. Model Społecznej Gospodarki Rynkowej z perspektywy rynku pracy – Polska i Niemcy

Seminarium pt. "Zerfällt Europa? Deutsche und ostmitteleuropäische Sichtweisen", 23.08.2018, Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ Bad Kissingen, Niemcy, referat pt. "Europas Integration oder Desintegration? Wirtschaftliche Dimensionen im Osten und Westen".

"Workshop zu Weiterbeschäftigungschancen Älterer" w Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 11.07.2018, Norymberga, Niemcy, referat pt. Bewertung des Projektes von den Arbeitslosen 50+ und den Beratern

II konferencja z cyklu "Instytucje w teorii i praktyce", 19-20.06.2018 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń. 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności”, 24.11.2017, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań.

„Szkolnictwo wyższe w warunkach zmian instytucjonalnych”, 20.11.2017, Forum Myśli Instytucjonalnej oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

„Zrozumieć kapitalizm – podejście ewolucyjno-instytucjonalne”, 20.10.2017, Forum Myśli Instytucjonalnej oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

Modele społeczno-polityczne państwa. Państwo jako obiekt zmiany w warunkach przesileń cywilizacyjnych, 18-19.10.2017 r. Komitet Prognoz Polska 2000 Plus przy Polskiej Akademii Nauk, Jabłonna k/Warszawy, referat pt. Państwo opiekuńcze versus państwo ordoliberalne i ustrój Społecznej Gospodarki Rynkowej jako alternatywa dla koncepcji państwa opiekuńczego (współautor: Piotr Pysz).

„Neuere Entwicklungen in den deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen zwischen „mehr Europa“ und Brexit”, 12.10.2017, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, referat pt. Deutschlands Außenhandelsüberschuss als ein ordnungspolitisches Problem (współautor: Piotr Pysz).

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej” pt. „Wolność w ujęciu nauk społecznych”, 21-23.09.2017, Ustroń, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, referat pt. Wolność jednostki i ład gospodarczy w poglądach Waltera Euckena i Ludwiga Erharda (współautor: Piotr Pysz).

Seminarium naukowe „Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska", Ełk, 23-29.07.2017, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Konrada Adenauera, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, referat pt. Model Społecznej Gospodarki Rynkowej z perspektywy rynku pracy – Polska i Niemcy.

„9th International Conference On Applied Economics Contemporary Issues In Economy”, Toruń, 22-23 czerwca 2017 r., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu; Instytut Badań Gospodarczych; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

„Instytucje w teorii i praktyce”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, 20-21.03.2017, referat pt. Dyskusja na temat kryzysu strukturalnego współczesnego kapitalizmu (współautor: J. Boehlke).

„Gospodarka i finanse wobec wyzwań współczesności", Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Finansów i Bankowości, 18.11.2016.

Seminarium Forum Myśli Instytucjonalnej „Wokół metody. Jak badać instytucje?" Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, 07.11.2016.

"Perspektiven der Sozialen Marktwirtschaft in Polen und in Deutschland. Aktuelle Herausforderungen für die Wirtschaftspolitik", Zakład Badań nad Gospodarką Niemiecką, Instytut Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa, 27.10.2016.

„Etyka i ekonomia - w stronę nowego paradygmatu", Eben Polska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, 27.10.2016.

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Systemy gospodarcze i ich ewolucja”, pt. Systemowe uwarunkowania roli państwa we współczesnej gospodarce, Katedra Ekonomii, Zakład Systemów Gospodarczych, UE w Katowicach, 22-24.09.2016, Ustroń, referat pt. Przemiany systemów gospodarczych w perspektywie rynku pracy – przypadek Niemiec i Szwecji (współautor S. Czech).

XIII Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii, 06-08.06.2016, Międzyzdroje, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, referat pt. Instytucjonalne uwarunkowania alokacji zasobów (współautor: J. Boehlke).

„Nowa ekonomia instytucjonalna a nauki o zarządzaniu", Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 12-13.05.2016, Gdańsk.

„Niemcy we współczesnym świecie. Aspekt gospodarczy", międzynarodowa konferencja, 02.12.2015, Instytut Zachodni, Poznań.

„Erfolgsgeschichte Arbeitnehmermobilität? Deutsche und (süd-)osteuropäische Perspektiven”, Akademie für Politische Bildung Tutzing, 10.11.2015, wystąpienie pt. Die Arbeitsmigration nach dem 2004 – die polnischen Erfahrungen.

VI Konferencja Naukowa z cyklu „Ekonomia i prawo”, pt. Kryzysy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych, Toruń, 15-16.09.2015, referat pt. Instytucjonalne uwarunkowania niemieckiego rynku pracy w obliczu kryzysu 2008-2009.

„Social Market Economy as a Strategic Goal for Belarus”, 8-11.07.2015, Vilnius, Konrad Adenauer Stiftung, European Research Association OIKONOMOS, wystąpienie pt. Polish reforms and establishment of socially oriented market economy in contemporary Poland.

„Wzrost gospodarczy – Rynek pracy – Innowacyjność gospodarki”, Katedra Mikroekonomii UŁ, Katedra Makroekonomii UŁ, 25-26.06.2015.

„8th International Conference On Applied Economics Contemporary Issues In Economy”, pt. „Market Or Government?”, Toruń, 18-19 czerwca 2015 r., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu; Instytut Badań Gospodarczych; Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Konferencja naukowa pt. „Instytucje w teorii i praktyce”, Wrocław, 26–27 marca 2015 r., Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; referat pt. Ład instytucjonalny a alokacja zasobów (współautor: J. Boehlke).

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Sektor publiczny we współczesnej gospodarce, „Mechanizmy Funkcjonowania Sektora Publicznego”, Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Białystok, 23-24.10.2014 r., referat pt. Koncepcje polityki kształtowania ładu gospodarczego a reguły fiskalne w Republice Federalnej Niemiec (współautor: P. Pysz).

II Konferencja Naukowa z cyklu Rozwój społeczno-gospodarczy w teoriach ekonomicznych na temat: „Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie ładu społeczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014”, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 30.06.-01.07.2014.

„Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?", 28-29 kwietnia 2014 r., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok.

Seminarium naukowe oraz konferencja „The Future of the State”, Santander Universidades, The Lauder Institute, University of Philadelphia, 14-18.04.2014, Filadelfia, USA.

II Międzynarodowa Konferencja „Finanse i Rachunkowość na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Gospodarka – Etyka – Środowisko” 13-15 kwietnia 2014 r. Organizator: Katedra Zarządzania Finansami UMK.

Interdyscyplinarne seminarium naukowe „Ekonomia a prawa człowieka. Etyka – ekonomia – prawo”, 25.03.2014, WPiA UMK, wystąpienie pt. Kraje rozwijające się – źródła i natura ubóstwa. Jak pomóc?

IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 28-29.11.2013, Hotel Marriott, Warszawa, referat pt. Zasady liberalnego ładu gospodarczego – uniwersalizm czy specyficzność?

„Problemy teorii i polityki konkurencji”, referat pt. Problemy teorii i polityki konkurencji w myśli ordoliberalnej, Katedra Ekonomii, WNEiZ, UMK w Toruniu,17-18 września 2013 Toruń.

VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu, „Contemporary Issues in Economy” – „After the Crisis?”, WNEiZ, UMK, Toruń, 24-25.05.2013.

Opieka naukowa nad IV Ogólnopolską Konferencją Studencką Konferencją Naukową „Problemy gospodarki światowej”, WNEiZ, Toruń, 10.04.2013.

Długookresowe zagrożenia globalne: ekonomiczne, społeczne i polityczne, organizacja: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN Mądralin, 21-22.03.2013 r.  

„Neoliberalizm, ordoliberalizm, austriacka szkoła ekonomii a ład gospodarczy kapitalizmu“, referat pt. Elementy stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego w procesie transformacji Wschodnich Niemiec w latach 1990-2010, organizacja: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 11–12.03.2013 r.

„Von der Transformation zur europäischen Integration – Ostdeutschland und Mittelosteuropa in der Forschung des IWH“, Institut für Wirtschaftsforschung Halle, 19 września 2012.

„Ekonomia – wczoraj, dziś i jutro”, organizacja: Katedra Teorii i Historii Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 13-14 września 2012, referat pt. Instytucjonalne uwarunkowania budowy ładu społecznej gospodarki rynkowej w byłej NRD.

„Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Karpacz 3-5 września 2012, referat pt. Idee ładu gospodarczego w procesie transformacji systemowej byłej NRD – oczekiwania a rzeczywistość.

Ekonomia i Prawo, „Procesy Integracji i Dezintegracji we Współczesnej Gospodarce”, WNEiZ, UMK, Toruń, 20-21.09.2011, referat pt. Reprywatyzacja a konflikt interesów ekonomicznych jednostek i państw – Polska na tle pozostałych krajów transformacji. 

VI Międzynarodowa Konferencja z cyklu, „Contemporary Issues in Economy” – „After the Crisis?”, WNEiZ, UMK, Toruń, 13-14. maja 2011.

Opieka naukowa nad II Ogólnopolską Konferencją Studencką Konferencją Naukową „Problemy gospodarki światowej”, WNEiZ, Toruń, 7-8 kwietnia 2011.

„Ekonomia – wczoraj, dziś i jutro”, organizacja: Katedra Teorii i Historii Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 16-17 września 2010, referat pt. Kryzys finansowy a finanse publiczne wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście uczestnictwa w strefie euro.

V Konferencja „Współczesne Zjawiska w Gospodarce”, WNEiZ, UMK, Toruń, 20-21.11.2009. 

Ekonomia i Prawo, „Zawodności Rynków – Zawodności Państwa – Etyka Zawodowa”, WNEiZ, UMK, Toruń, 14-15.09.2009, referat pt. Jakość informacji na rynku finansowym w kontekście kryzysu finansowego.

VI Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska-Unia Europejska-Świat” – „Economics Challenge of XXI Century. Poland-European Union-World”, Katedra Mikroekonomii, WNEiZ, Uniwersytet Szczeciński, Międzyzdroje, 8-10.06.2009, referat pt. Niedopasowania na niemieckim rynku pracy w świetle reform Hartza.

IV Konferencja „Współczesne Zjawiska w Gospodarce”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Toruniu, WNEiZ, UMK, Toruń, 20-21.11.2008.

Elastyczność Zatrudnienia i Inwestycja w Kapitał Ludzki – Odpowiedź na Wyzwania Rynku Pracy, Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego START PEOPLE oraz BNI Polska, Toruń, 6.10.2008, wystąpienie pt. Praca tymczasowa jako instrument uelastycznienia zatrudnienia w przedsiębiorstwie- Polska a kraje UE.

V Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska-Unia Europejska-Świat” – „Economics Challenge of XXI Century. Poland-European Union-World”, Międzyzdroje, 2-4.06.2008, referat pt. Pomoc publiczna w procesach restrukturyzacji polskiego sektora węgla kamiennego.

Chiny w Przededniu Olimpiady, Amnesty International, Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, oddz. Toruń, Przestrzeń Alternatywna LaLucza, Koło Naukowe Gender działające przy UMK, Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Kolektyw Autonomistów, Fabryka Toruń, 8-9.05.2008, wystąpienie pt. Ekspansja chińskiej gospodarki.

III Konferencja „Współczesne Zjawiska w Gospodarce”, WNEiZ, UMK, Toruń, 23-24.11.2007.

„Równowaga Praca-Życie-Rodzina”, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, 14-15.11.2007, referat pt. Elastyczne formy zatrudnienia a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

Ekonomia i Prawo, „Własność w Teorii i Praktyce”, WNEiZ, UMK, Toruń, 09.2007, referat pt. Własność a rozwój gospodarczy Chin.

IV Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii „Ekonomiczne wyzwania XXI wieku Polska-Unia Europejska-Świat” – „Economics Challenge of XXI Century. Poland-European Union-World”, Międzyzdroje, 4-6.06.2007, referat pt. Procesy delokalizacji we współczesnej gospodarce światowej – szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy?

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, „Stosunki Gospodarcze Integrującej się Europy”, Uniwersytet Zielonogórski, Zamek Kliczków, 30.05-1.06.2007, referat pt. Teoretyczne i empiryczne aspekty międzynarodowych przepływów czynników produkcji na przykładzie polskich migracji zarobkowych po akcesji do Unii Europejskiej.

Ekonomia i Prawo, „Ład Instytucjonalny w Gospodarce”, WNEiZ, UMK, Toruń, 09.2005, referat pt. Praca tymczasowa w świetle teorii kosztów transakcyjnych.

III Międzynarodowa konferencja naukowa „Współczesne problemy polityki ekonomicznej” 11-12.10.2006 w Karpaczu. Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej oraz Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu.

Seminarium naukowe projektu badawczego „Koncepcje stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego w procesie transformacji systemowej gospodarki Polski i byłej NRD“ w dniu 08.12.2011 roku w siedzibie PTE w Warszawie, referat pt. „Ład stanowiony i spontaniczny w procesie transformacji systemowej byłej NRD w latach 1990-2010”.

Seminarium naukowe projektu badawczego „Koncepcje stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego w procesie transformacji systemowej gospodarki Polski i byłej NRD“ w dniu 16.03.2012 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Białymstoku – referat pt. Transformacja systemowa byłej NRD – oczekiwania a rzeczywistość. Oceny procesu w literaturze niemieckiej.

Konferencja w ramach partnerskiego projektu „Kompetentna kadra, profesjonalny urząd – atutem powiatu toruńskiego”, Wystąpienie pt. Wzmocnienie sprawności organizacyjnej działów szkoleniowo-kadrowych 10 Urzędów poprzez wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr, 17.05.2012, TNOiK, Toruń.