Staatshaushalt und Wirtschaftspolitik, [w:] Martin Löhnig, Anna Moszyńska (red.), Laboratorium für internationale gesetzgeberische Arbeit. Die Geburt der polnischen Rechtsordnung der Zwischenkriegszeit im europäischen Kontext, Böhlau Verlag, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, Wien-Köln-Weimar 2021, s. 195-212, ISBN 978–3–205–21229–4, https://doi.org/10.7767/9783205212294.195

Vereinheitlichung der Währung und monetäre Ordnung, [w:] Martin Löhnig, Anna Moszyńska (red..), Laboratorium für internationale gesetzgeberische Arbeit. Die Geburt der polnischen Rechtsordnung der Zwischenkriegszeit im europäischen Kontext, Böhlau Verlag, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, Wien-Köln-Weimar 2021, s. 181-194, ISBN 978–3–205–21229–4, https://doi.org/10.7767/9783205212294.181

Społeczna Gospodarka Rynkowa (SGR) – teoria i implementacja, [w:] E. Mączyńska, P. Pysz, Społeczna Gospodarka Rynkowa i integracja europejska w czasach dziejowego przełomu, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne & Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2020, s. 55-72, http://pte.pl/pliki/2/1/SGR_2020.pdf (współautor: P. Pysz).

Model Społecznej Gospodarki Rynkowej z perspektywy ryku pracy w Niemczech i w Polsce – elementy analizy komparatywnej, [w:] Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2018, ISBN. 978-83-65269-22-5, s. 183-198.

Od autonomii do podporządkowania? Stosunki między państwem a reprezentacjami interesów na niemieckim rynku pracy, [w:] Zrozumieć kapitalizm – podejście ewolucyjno-instytucjonalne, red. A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Forum Myśli Instytucjonalnej, Sosnowiec-Kraków 2018, s. 293-309.

Państwo jako element instytucjonalnego porządku kapitalizmu, [w:] Zrozumieć kapitalizm – podejście ewolucyjno-instytucjonalne, red. A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Forum Myśli Instytucjonalnej, Sosnowiec-Kraków 2018, s. 239-255 (współautor: S. Czech).

Transformacja systemowa Wschodnich Niemiec – ordoliberalizm czy interwencjonizm?, [w:] R. W. Ciborowski, R. L. Dziemianowicz, A. Kargol-Wasiluk, M. Zalesko (red.), Liberalizm czy interwencjonizm? Kształtowanie się ładu społeczno-gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1989-2014, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, ISBN: 978-83-7431-452-7, s. 148-157.

Zasady liberalnego ładu gospodarczego – uniwersalizm czy specyficzność?, [w:] B. Fiedor (red.), Nauki ekonomiczne – stylizowane fakty a wyzwania współczesności, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, ISBN 978-83-65269-06-5, s. 190-202.

Kształtowanie (się) rynkowego ładu gospodarczego w procesie transformacji systemowej byłej NRD w latach 1990-2010, [w:] P. Pysz, A. Grabska, M. Moszyński (red.), Spontaniczne i stanowione elementy ładu gospodarczego w procesie transformacji – dryf ładu czy jego doskonalenie?, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-88700-82-8, s. 163-186.

Transformacja systemowa wschodnich Niemiec w perspektywie „cudu gospodarczego” Ludwiga Erharda, [w:] P. Pysz, E. Mączyńska (red.), Ordoliberalizm i społeczna gospodarka rynkowa wobec wyzwań współczesności, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014, ISBN 978-83-86700-75-0, s. 219-238.

Elementy stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego w procesie transformacji Wschodnich Niemiec w latach 1990-2010, [w:] A. Grabska, M. Moszyński, P. Pysz, Ład gospodarczy a współczesna ekonomia, PWN, Warszawa 2014, ISBN 987-83-01-17428-6, s. 178-194.

Instytucjonalne uwarunkowania budowy ładu społecznej gospodarki rynkowej w byłej NRD, [w:] I. Bludnik, M. Ratajczak, J. Wallusch, (red.), Ekonomia. Teoria, historia, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, ISBN 978-83-7417-788-7, s. 284-299.

Labor markets in the Central and Eastern European Countries during the Economic Downturn, [w:] A.P. Balcerzak, Labour Markets and the Global Financial Crisis, Polish Economic Society Branch in Toruń, Toruń 2013, ISBN 978-83-62049-22-6, s. 49-83.

Polityka rozwoju gospodarczego w Polsce, [w:] B. Kryk, (red.), Polityka gospodarcza – teoria i praktyka, ECONOMICUS, Szczecin 2012, ISBN 978-83-60606-65-0, s. 85-103.

Wprowadzenie do zagadnień wzrostu i rozwoju gospodarczego - Współautorstwo (3/5), (2.3. Teorie rozwoju gospodarczego 2.4. Pomiar rozwoju gospodarczego 2.5. Czynniki i bariery wzrostu gospodarczego), [w:] B. Kryk (red.), Polityka gospodarcza – teoria i praktyka, ECONOMICUS, Szczecin 2012, ISBN 978-83-60606-65-0, s. 43-62.

Labor Market Regulation and the Economic Growth in the Developed Countries, [w:] A.P. Balcerzak (red.), Policies for Improving Growth Potencial: International Perspective, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, ISBN 978-83-231-2574-7, s. 131-155.

Renta polityczna jako źródło przewagi konkurencyjnej sektora węgla kamiennego w Polsce, [w:] M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, ISBN: 978-83-23124-07-8, s. 267-280, (współautor: A. Graczyk).

Regulacja systemu finansowego w obliczu kryzysu gospodarczego, [w:] A. Balcerzak, M. Moszyński (red.), Aktywność regulacyjna państwa a potencjał rozwojowy gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2009, ISBN 978-83-62049-01-1, s. 169-193.

Regulacja rynku pracy a wzrost gospodarczy – analiza porównawcza wybranych krajów OECD, [w:] A. Balcerzak, M. Moszyński (red.), Aktywność regulacyjna państwa a potencjał rozwojowy gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Toruń 2009, ISBN 978-83-62049-01-1, s. 141-167.

Niedopasowania na niemieckim rynku pracy w świetle reform Hartza, [w:] D. Kopycińska (red.), Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, s. 154-165, ISBN 978-83-60903-88-9.

Jakość informacji na rynku finansowym w kontekście kryzysu finansowego, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Zawodności rynku – zawodności państwa – etyka zawodowa, część 1, „Ekonomia i Prawo” Tom V, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2009, ISBN 1898-2255, s. 43-57.

Migracje polskich pracowników do Niemiec w perspektywie pełnego otwarcia rynków pracy, [w:] A. Balcerzak (red.), Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, ISBN 978-83-7611-271-8, s. 15-29.

Rentowność funduszy hedgingowych a problem ryzyka w obliczu kryzysu finansowego, [w:] A. Balcerzak (red.), Infrastruktura finansowa jako czynnik rozwoju gospodarczego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, ISBN 978-83-7611-270-1, s. 99-112, (współautor: Anna Stocka).

Pomoc publiczna w procesach restrukturyzacji polskiego sektora węgla kamiennego, [w:] D. Kopycińska (red.), Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ISBN 978-83-60903-60-5, s. 166-176.

Programy doskonalenia zawodowego bezrobotnych w RFN i ich efektywność, [w:] P. Błędowski (red.), Efektywność usług i instrumentów rynku pracy służących podnoszeniu kwalifikacji bezrobotnych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2008, s. 11-20, (współautor Zenon Wiśniewski).

Elastyczne formy zatrudnienia a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, [w:] C. Sadowska-Snarska (red.), Równowaga Praca-Życie-Rodzina, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2008, ISBN 978-83-87981-73-0, s. 415-425.

Procesy delokalizacji we współczesnej gospodarce światowej – szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy?, [w:] D. Kopycińska (red.), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, ISBN 978-83-60903-45-2, s. 38-48.

Własność a rozwój gospodarczy Chin, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Własność i kontrola w teorii i praktyce, t. III, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2007, ISBN 1898-2255, s. 123-143.

Teoretyczne i empiryczne aspekty międzynarodowych przepływów czynników produkcji na przykładzie polskich migracji zarobkowych po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] M. Dudek (red.), Integracja europejska i procesy globalizacji, Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, Legnica, Zielona Góra 2007, ISBN: 978-83-7481-103-3, s. 77-93.

Jakość życia a nierówności dochodowe w Polsce i w Europie, [w:] S. Kowalik (red.) Społeczne konteksty jakości życia, „Społeczeństwo-Gospodarka-Kultura”, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007, ISBN 978-83-922276-8-7, s. 81-102.

Praca tymczasowa w świetle teorii kosztów transakcyjnych, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2006, ISBN: 83-231-1868-X, s. 457-472.

Gospodarka nierejestrowana w krajach Unii Europejskiej i Polsce, [w:] L. Nowakowska (red.), Unia Europejska. Zagadnienia procesu integracji, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005, ISBN: 83-89334-77-1, s. 97-111.