The German Economy in the Institutional Cycle of Changes between the Welfare State and the Social Market Economy in the Period 1933–2019. „OIKONOMOS: Journal of Social Market Economy” 3(15), 2019, s. 6-20 (współautor: P. Pysz).

The Austrian School of Economics and Ordoliberalism – Socio-Economic Order, "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric", (współautorzy: A. Jurczuk, P. Pysz), DOI: https://doi.org/10.2478/slgr-2019-0007

Ordoliberalizm a dynamika społeczno-gospodarcza, Optimum. Economic Studies, 2019, nr 2, (współautorzy: A. Jurczuk, P. Pysz), s. 3-17.

Ordoliberalizm a dylematy współczesnej polityki ekonomicznej, „Biuletyn PTE” 2018, nr 2(81), s. 45-55.

Wolność jednostki w koncepcjach polityki gospodarczej Waltera Euckena i Ludwiga Erharda, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2018, nr 349, s. 164-172 (współautor: P. Pysz).

Economics and History: Synthesis, Disintegration and Reintegration, „OIKONOMOS: Journal of Social Market Economy” 2017, 2(8), s. 6-17 (współautorzy: P. Pysz, A. Jurczuk).

Przemiany systemów gospodarczych w perspektywie rynku pracy – przypadek Niemiec i Szwecji, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2017, nr 310, s. 42-52 (współautor: S. Czech).

Ogólnokrajowa płaca minimalna w Niemczech – zmiana fundamentalna czy marginalna?, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2017, nr 1, s. 215-226.

Institutional conditions of the German labour market in the face of the global economic crisis 2008-2009, „Ekonomia i Prawo. Economic and Law” 2016, t. 15, nr 3, s. 371-383.

Relacja stanowionego i spontanicznego ładu gospodarczego – od ujęcia statycznego do ujęcia dynamicznego, „Ekonomista” 2016, nr 6, s. 799-822 (współautorzy: P. Pysz, A. Jurczuk). Streszczenie.

The social production system in Germany – a model for the future?, [w:] P. Pysz (red.), Społeczne aspekty działalności gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" 2016, t. 68, nr 3, s. 115-132. 

Ryzyko oraz jego świadomość w kontekście odpowiedzialności za szkody środowiskowe w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 436, Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 154-162, DOI: http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.436.16, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, ISBN 978-83-7695-591-9 (współautorzy: A. Kuligowska, D. Walczak).

Ordoliberalism and the macroeconomic policy in the face of the euro crisis, „Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2015, Vol. 10, nr 4, p-ISSN 1689-765X, e-ISSN 2353-3293, s. 41-58, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2015.034.

Koncepcje polityki kształtowania ładu gospodarczego a reguły fiskalne w Republice Federalnej Niemiec, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2015, nr 4, s. 72-84, DOI: http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.04.76.05  (współautor: P. Pysz).

Evolution of ecological financial market from the perspective of institutional economics, „Copernican Journal of Finance & Accounting” 2014, 3(1), s. 121-133, http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2014.010 (współautor: M. Więckowska).

Problemy teorii i polityki konkurencji w myśli ordoliberalnej, „Ekonomia i Prawo”, Polszakiewicz B., J. Boehlke (red.), Tom XII, nr 2/2013, Wydawnictwa Naukowe UMK, ISSN 1898-2255, s. 221-232, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.017.

Koncepcje ładu stanowionego Waltera Euckena i ładu spontanicznego Friedricha Augusta von Hayeka – próba analizy porównawczej, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLIII nr 2 (2012) 121–133, ISSN 2080-0339.

Exit Strategies from the Crisis on the Example of the Baltic States, “Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy” 2012, Vol. 7, Issue 2, ISSN 1689-765X, Wydawnictwo Naukowe UMK, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, s. 21-33.

Z historii Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Toruniu – lata 2007-2012, „Oeconomia Copernicana” 2012, nr 4, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Toruń, s. 93-110.

Reprywatyzacja a konflikt interesów ekonomicznych jednostek i państw – Polska na tle pozostałych krajów transformacji, [w:] J. Boehlke, B. Polszakiewicz (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, część 2, „Ekonomia i Prawo” 2012, tom VIII, nr 2, s. 119-136, ISSN 1898-2255, WN UMK, Toruń, (współautor: Anna Moszyńska).

Idee ładu gospodarczego w procesie transformacji systemowej byłej NRD – oczekiwania a rzeczywistość – „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, Ekonomia, nr 245, [w:] red. Jerzy Sokołowski, Magdalena Rękas, Grażyna Węgrzyn, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 347-356, ISBN 978-83-7695-205-5.

Konstruowanie planów zajęć dydaktycznych jako problem optymalizacyjny – kilka refleksji, Acta Universitatis Nicolai Copernici S. Ekonomia XLII, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Zeszyt 403, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 229-243, ISSN: 2080-0339, ISSN: 0860-1232.

Kryzys finansowy a finanse publiczne wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście uczestnictwa w strefie euro, [w:] I. Bludnik, M. Ratajczak, J. Wallusch, Ekonomia wczoraj, dziś i jutro, „Zeszyty Naukowe” 190, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 292-308, ISSN 1689-7374, ISBN 978-83-7417-610-1.

Zjednoczenie Niemiec – dwie dekady konwergencji, [w:] B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, część 1, „Ekonomia i Prawo” rocznik 2011, tom VII, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2011, ISSN 1898-2255, s. 253-268.

Międzynarodowe przepływy pracy a procesy integracji europejskiej, [w:] Toruńskie Studia Międzynarodowe: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne 2010, nr 1 (3), Zeszyty Naukowe Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 113-129, ISSN: 1689-8168.

Reguły fiskalne w Szwajcarii i Republice Federalnej Niemiec – droga ku zrównoważonym finansom publicznym?, Acta Universitatis Nicolai Copernici, S. Ekonomia XLII, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009, s. 113-130, ISSN: 08601232.

Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych a model nadzoru nad rynkiem finansowym, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXVIII, Zeszyt 338, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 165-179, PL ISSN 0860-1232, PL ISSN 0208-5305, (współautor: Anna Stocka).

Wybrane aspekty nierównowagi globalnej – przyczyny i możliwe konsekwencje, [w:] Toruńskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 1 (1) (wydano w 2008 r.), Zeszyty Naukowe Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 97-114, ISBN 9788323122326.

Doskonalenie zawodowe bezrobotnych w Republice Federalnej Niemiec, „Polityka Społeczna” 2007, nr 7, s. 21-31, (współautor Zenon Wiśniewski).

Wyzwania dla polskiej polityki budżetowej w kontekście akcesji do Unii Europejskiej, [w:] S. Korenik, M. Rogowska (red.), Współczesne problemy polityki ekonomicznej, „Biblioteka Regionalisty” 2006, nr 5, Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu,  s. 26-35, ISBN: 83-921710-4-7.

Praca tymczasowa – aspekty ekonomiczne i zatrudnieniowe, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 10, s. 8-12, ISSN: 0032-6186.

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasowym w Niemczech, Zeszyt Naukowy Doktorantów III, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, UMK, 2004, s. 97-106, ISBN: 8323116830.

Niezależni współpracownicy firmy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 12, (współautor Henning Ritter).

Praca czasowa jako nietypowa forma zatrudnienia w Republice Federalnej Niemiec, „Zeszyty Naukowe ATR – Nauki Społeczne” 2003, nr 242, s. 95-111.

Telepraca jako nowa forma zatrudnienia w Europie, „Rynek Pracy” 2001, listopad-grudzień, s. 20-31, ISSN 1233-4103.

Unia walutowa a rynek pracy, Zeszyt Naukowy Doktorantów I, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, UMK, 1999, s. 89-98, ISBN: 8323110794.